Zaznacz stronę

Program lojalnościowy

Od 06.11.2017 ruszył nowy program lojalnościowy w Strefie Urody.
Aby do niego przystąpić, należy wypełnić kartę zgłoszeniową oraz zaakceptować regulamin dostępny w salonie Strefa Urody ul. Garbarska 31a, Tarnów.
 
Zasady przystąpienia do programu:
I. OGÓLNE ZASADY PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO
 1. Organizatorem programu lojalnościowego jest podmiot wskazany w punkcie 1 załącznika 1 do Regulaminu.
 2. Program lojalnościowy/Program – działanie mające na celu nagradzanie Uczestników którzy w szczególności dokonują zakupu towarów lub usług u Organizatora, a także promują Organizatora w sposób określony w Regulaminie. Program organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i trwa w okresie wskazanym w punktach 2 i 3 załącznika 1 do Regulaminu.
 3. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym prowadzonym przez Organizatora.
 4. Uczestnik – każda osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub inny podmiot posiadający zdolność do czynności prawnych, który przystąpił do Programu na zasadach opisanych w Regulaminie.
 5. Konto Uczestnika – indywidualne konto w zakresie Programu dostępne pod adresem wskazanym w punkcie 4 załącznika 1 do Regulaminu., na którym rejestrowane są wszystkie aktywności, powodujące naliczanie lub odliczanie punktów, gromadzonych przez Uczestnika w ramach Programu.
 6. Stan konta – ilość zgromadzonych przez Uczestnika punktów.
 7. Nagroda – usługa, towar lub inne świadczenie, które Organizator umieścił w katalogu nagród w załączniku numer 3 do Regulaminu, na które można wymieniać zgromadzone w Programie punkty.
II. UCZESTNICTWO
 1. Przystąpienie do Programu następuje poprzez zgłoszenie Organizatorowi chęci uczestnictwa w programie, akceptację Regulaminu oraz aktywowanie Konta Uczestnika przez Organizatora. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w programie może mieć formę pisemną lub elektroniczną.
 2. W przypadku zgłoszenia chęci udziału w Programie w formie elektronicznej Uczestnik Programu otrzyma na podany przez niego w trakcie zgłoszenia adres e-mail lub numer telefonu potwierdzenie przystąpienia do Programu lojalnościowego.
 3. Organizator ma prawo nadać swojemu klientowi status Uczestnika Programu. W takim przypadku Organizator ma obowiązek zapewnić Uczestnikowi możliwość zapoznania się z Regulaminem Programu.
 4. Uczestnik ma prawo w dowolnej chwili zrezygnować z udziału w Programie, składając stosowane oświadczenie w siedzibie Organizatora lub za pośrednictwem Konta Użytkownika. Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym.
 5. Uczestnik Programu może brać udział w Programie tylko osobiście, a jego uczestnictwo nie podlega przeniesieniu na inne osoby.
 6. Każdy Uczestnik może mieć tylko jedno konto w Programie lojalnościowym prowadzonym przez Organizatora.
 7. Uczestnik programu może sprawdzić swój Stan Konta w siedzibie Organizatora lub na swoim Koncie Uczestnika.
 8. Uczestnik nie może przystąpić do programu lojalnościowego posiadając niewykorzystaną kartę z pieczątkami.
 9. Uczestnik może zrealizować kartę z pieczątkami na starych zasadach i dopiero wtedy przystąpić do programu, bądź oddać kartę i przystąpić do programu.
 10. Pieczątek na karcie rabatowej nie przelicza się na punkty.
III. ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW
 1. Po zakończeniu procesu realizacji zapłaty przez Uczestnika Programu za towary lub usługi Organizatora, a także po skutecznym dokonaniu promocji Organizatora przez Uczestnika lub w innych przypadkach określonych Regulaminem, następuje uznanie Konta Uczestnika punktami. Lista premiowanych aktywności wraz z liczbą punktów za nie przysługujących znajduje się w Załączniku nr 2 do Regulaminu.
 2. Punkty gromadzone za premiowane aktywności ewidencjonowane są na Koncie Uczestnika.
 3. Uczestnik może sprawdzać historię zmian Stanu Konta na swoim Koncie Uczestnika.
 4. Punkty programu mogą być naliczane tylko jeden raz za każdą aktywność.
 5. W ramach konkursów oraz działań promocyjnych Uczestnikom mogą być przyznane dodatkowe punkty lub nagrody dodatkowe, na zasadach określonych odrębnie dla prowadzonych okresowo akcji.
 6. Organizator ma prawo skorygować Stan Konta Uczestnika, jeśli punkty zostały przyznane nieprawidłowo.
 7. Punkty gromadzone na Koncie Uczestnika nie podlegają zamianie na pieniądze, nie mogą być przedmiotem sprzedaży, ani przekazania osobie trzeciej.
IV. ZASADY WYMIANY PUNKTÓW NA NAGRODY
 1. Zebrane w Programie punkty Uczestnik może wymieniać na nagrody.
 2. Lista nagród wraz z ilością punktów niezbędnych do ich odebrania stanowi załącznik numer 3 do regulaminu.
 3. Nagrody należy odbierać w siedzibie Organizatora.
 4. Uczestnik powinien zgłosić Organizatorowi chęć odbioru nagrody, minimum 3 dni robocze przed planowanym terminem odbioru. Brak zgłoszenia we wskazanym terminie może skutkować niedostępnością danej nagrody w siedzibie Organizatora.
 5. Zgłoszenia chęci odbioru nagrody można dokonać za pośrednictwem Konta Uczestnika, telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 6. Odebranie nagrody skutkuje zmniejszeniem Stanu Konta Uczestnika o ilość punktów niezbędnych do odebrania wybranej nagrody.
 7. Organizator ma prawo poprosić Uczestnika o pisemne potwierdzenie odbioru nagrody w chwili jej wydania.
V. POLITYKA PRYWATNOŚCI
 1. Administratorem danych osobowych uczestników Programu jest Organizator.
 2. Organizator będzie przetwarzał następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, adres.
 3. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane dla celów realizacji i uczestnictwa w Programie. W tym między innymi Uczestnikowi będą przesyłane informacje o zmianie Stanu Konta, możliwości zdobycia dodatkowych punktów.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w Programie.
 5. Każdy uczestnik ma możliwość wglądu i aktualizacji danych osobowych dotyczących jego osoby. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w programie, dane osobowe uczestnika są usuwane.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w naliczaniu punktów, Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji drogą mailową na adres wskazny w punkcie 1 załącznika 1 do Regulaminu. Reklamacja powinna być rozpatrzona w terminie 14 dni.
 2. Organizator ma prawo do zakończenia Programu w dowolnym momencie, poprzez przesłanie informacji w zakresie Konta Uczestnika oraz umieszczenie ogłoszenie ogłoszenia na stronie internetowej Organizatora. Termin zakończenia Programu, zostanie podany, z wyprzedzeniem nie krótszym niż 14 dni. Po zakończeniu Programu wymiana Punktów nie będzie możliwa.
 3. Regulamin może być zmieniony w dowolnym momencie, poprzez umieszczenie na stronie internetowej Organizatora nowej wersji regulaminu oraz indywidualne powiadomienie każdego Uczestnika drogą elektroniczną pod wskazanym w Koncie Uczestnika adresem email. Jeśli Uczestnik w ciągu 14 dni od ogłoszenia zmian nie zgłosi braku akceptacji przyjmuje się, że Uczestnik zmiany zaakceptował. Uczestnicy nie akceptujący zmian w Regulaminie nie będą mogli dalej korzystać z Programu jednak zgromadzone punkty będą mogli wykorzystać na dotychczasowych warunkach.
 4. Dla wszystkich praw i obowiązków, jakie wynikną Programu Lojalnościowego, właściwe jest prawo polskie.
 5. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.
 ZAŁĄCZNIK NUMER 1 – ORGANIZATOR PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO, DATA ROZPOCZĘCIA I DATA ZAKOŃCZENIA
 1. Organizatorem Programu Lojalnościowego jest: STREFA URODY Iwona Kaczówka, Maciej Kaczówka s.c. , Garbarska 31A , 33-100 Tarnów , email: kontakt@strefaurody.co
 2. Data rozpoczęcia Programu Lojalnościowego to:
 3. Data zakończenia Programu Lojalnościowego to: Program Lojalnościowy prowadzony jest na czas nieoznaczony
 4. Adres do indywidualnego konta Uczestnika Programu Lojalnościowego:https://strefaurodytarnow.versum.com/account/sign_in
 
ZAŁĄCZNIK NUMER 2 – NAGRADZANE AKTYWNOŚCI W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM
 1. Organizator w ramach prowadzonego przez siebie Programu nagradza Punktami następujące aktywności:
  1. Przystąpienie do programu lojalnościowego – 10 pkt.
  2. Zakup usług (Transakcja) – Każdy 1,00 zł wydany na zakup usług zostanie wynagrodzony przez Organizatora 0,1 pkt. (Przelicznik 1,00 zł = 0,1 pkt stanowi standardowy przelicznik programu dla usług). Wyjątek w stosowaniu standardowego przelicznika stanowią usługi ujęte w załączniku numer 4.
  3. Zakup towarów (Transakcja) – Każdy 1,00 zł wydany na zakup towarów zostanie wynagrodzony przez Organizatora 0,2 pkt. (Przelicznik 1,00 zł = 0,2 pkt stanowi standardowy przelicznik programu dla towarów). Wyjątek w stosowaniu standardowego przelicznika stanowią towary ujęte w załączniku numer 4.
  4. Skuteczne Polecenie Organizatora – 20 pkt (Punkty przyznawane są osobie Polecającej jak i Poleconej).
  5. Z okazji urodzin – 5 pkt.
  6. Publikacja komentarza – 10 pkt.
ZAŁĄCZNIK NUMER 3 – WYJĄTKI W STOSOWANIU STANDARDOWEGO PRZELICZNIKA PROGRAMU DLA USŁUG ORAZ STANDARDOWEGO PRZELICZNIKA PROGRAMU DLA TOWARÓW
Nazwa usługi lub towaru
Wartość pkt
Data ostatniej aktualizacji
BOTOX czoło poziome
30 pkt
05.11.2017 21:01
WAMPIRZY LIFTING twarz
50 pkt
30.10.2017 03:20
LIPOLIZA chomiki
40 pkt
30.10.2017 03:20
KWAS HIALURONOWY ogólnie
50 pkt
05.11.2017 22:58
KWAS HIALURONOWY usta (1 amp)
50 pkt
05.11.2017 22:54
DRIP Kac Killer Super -1z
0 pkt
30.10.2017 03:22
DRIP Kac Killer Super Supreme -1z
0 pkt
30.10.2017 03:23
DRIP Panaceum alfa
0 pkt
05.11.2017 23:07
KWAS HIALURONOWY bruzdy nosowo wargowe ( 1 amp)
50 pkt
05.11.2017 22:57
DRIP Beauty Bomb C 07g
0 pkt
30.10.2017 03:22
DRIP Kac Killer Supreme – 1z
0 pkt
30.10.2017 03:23
DRIP Beauty Bomb C 15g
0 pkt
05.11.2017 23:03
DRIP Kac Killer Basic – 1z
0 pkt
30.10.2017 03:22
DRIP Detox – 1z
0 pkt
05.11.2017 23:04
DRIP Beauty Bomb C 10g
0 pkt
05.11.2017 23:02
BOTOX kurze łapki
30 pkt
05.11.2017 21:02
BOTOX dekolt
30 pkt
05.11.2017 22:47
RESURFACING piersi
40 pkt
05.11.2017 23:16
BOTOX kąciki ust
30 pkt
30.10.2017 03:18
BOTOX szyja Nefretette
30 pkt
05.11.2017 22:44
RESURFACING twarz + szyja + dekolt
40 pkt
05.11.2017 23:19
SCULPTRA
50 pkt
05.11.2017 23:08
BOTOX lwia zmarszczka
30 pkt
05.11.2017 21:02
WAMPIRZY LIFTING twarz + szyja + dekolt
50 pkt
30.10.2017 03:20
RESURFACING cała twarz
40 pkt
05.11.2017 23:19
RESURFACING szyja
40 pkt
05.11.2017 23:17
RESURFACING brzuch
40 pkt
05.11.2017 23:14
RESURFACING czoło
40 pkt
05.11.2017 23:15
RESURFACING policzki + czoło
40 pkt
05.11.2017 23:18
RESURFACING ręce
30 pkt
05.11.2017 23:16
DRIP Brain Booster 1z.
0 pkt
05.11.2017 23:05
BOTOX warga górna pin code
30 pkt
05.11.2017 22:48
RESURFACING dekolt
30 pkt
05.11.2017 23:15
BOTOX nadpotliwość
30 pkt
05.11.2017 22:50
ZAŁĄCZNIK NUMER 4 – NAGRODY
Organizator w ramach prowadzonego przez siebie Programu Lojalnościowego umożliwia wymianę Punktów na następujące Nagrody:
Nazwa
Wartość pkt/Dodatkowa płatność przy odbiorze
Ilość sztuk
Data ostatniej aktualizacji
Lifting RF twarzy
300 pkt
Brak limitu
02.11.2017 13:00
Manicure biologiczny
100 pkt
Brak limitu
27.10.2017 13:27
Manicure hybrydowy
150 pkt
Brak limitu
02.11.2017 13:01
Mikrodermabrazja twarzy
250 pkt
Brak limitu
02.11.2017 13:02
Pedicure biologiczny
200 pkt
Brak limitu
02.11.2017 13:02
Resurfacing twarzy
700 pkt
Brak limitu
02.11.2017 13:03
Wampirzy lifting
700 pkt
Brak limitu
02.11.2017 13:04